L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Monday, November 17, 2008

0 Lời cảm ơn

No comments:
Lời cảm ơn Lời đầu tiên cho bài viết này, L.T.D.H muốn nói lời cảm ơn sự nhiệt tình theo dõi và ủng hộ tinh thần của các ...

Followers