L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Sunday, June 21, 2009

0 Mr Wizard

No comments:
Mr Wizard Vậy là ngày ấy cũng đã đến – ngày mà nhóc trông đợi và nhắc từng ngày ... ngày thi đàm thoại Anh ngữ tại học viện ...

Tuesday, June 2, 2009

0 Không là kỷ niệm tình yêu

No comments:
Không là kỷ niệm tình yêu KHÔNG LÀ ... kỷ niệm tình yêu Xếp lại những kỷ niệm một thời học sinh, góp nhặt và cất giữ những gì đẹp ...

Followers