L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Tuesday, October 19, 2010

0 Mười thu trong mắt em

No comments:
Thu trong mắt em ( Ngô Thụy Miên ) Trình bày: Thái Hiền & Trần Thái Hòa Mười thu Và Mườ...

Followers