L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Friday, September 16, 2011

0 Bài thơ bên cửa sổ

No comments:
Bài thơ bên cửa sổ B à i t h ơ B Ê N C Ử A S Ổ Đếm những điều ra đi Bằng tháng năm khờ dại Đếm những điều còn lại Bằng mỗi sớ...

Followers