L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Wednesday, December 14, 2011

0 Hội thao năm học 2011 - 2012

No comments:
Hội thao năm học 2011 - 2012 Vẫn như những năm trước và đây là lần thứ tư mẹ theo chân con trai đến trường từ trước giờ trống báo hiệu một ngày học mới bắt ...

Sunday, December 4, 2011

0 PHÔI PHA, mãi không phôi pha

No comments:
Vết hằn trên cát nhòa mau Hanh hanh nắng rọi bờ lau ngã vàng Chân mây nhạn én từng đàn Nửa vời cánh lượn chiều lan ánh tà Tịch liê...

Followers