L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Friday, November 16, 2012

0 Người thầy đầu tiên

No comments:
Người thầy đầu tiên “Người thầy đầu tiên” là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của đại văn hào Aitmatov. Tác phẩm này đã được đưa v...

Followers