L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Tuesday, September 30, 2014

0 Em đi bỏ mặc con đường

No comments:
Em đi bỏ mặc con đường 『... Bỏ mặc vui buồn, bỏ mặc ai Bỏ mặc mưa về, bỏ chiều phai Bỏ mặc hư vô, bỏ ngậm ngùi Bỏ đêm chưa qua ngày chưa tới ...

Followers