L i s t e n t o . . .

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been

Thursday, July 30, 2015

0 Grandma, I miss you !

No comments:
Grandma, I miss you ! R。I。P G r a n d m a,  I   m i s s   y o u !

Sunday, July 5, 2015

0 Cuộc đời

No comments:
Cuộc đời C U Ộ C Đ Ờ I Đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người, trong t...

Followers